Finanšu un darbības rādītāji

 

Nr.p.k.
Likumā noteiktā publiskojamā informācija 
Publiskošanas biežums
Publicētā informācija
 1.
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Pastāvīgi
SIA “Jelgavas poliklīnika” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība,kuras darbības mērķis ir nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisku pasākumu veikšanā. SIA “Jelgavas poliklīnika” veic nozīmīgu sabiedrības izglītojošu darbu apzinīgas attieksmes veidošanā pret savu veselību un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Līdztekus medicīnas pakalpojumiem SIA “Jelgavas poliklīnika” attīsta pakalpojumus estētikas jomā, rūpējoties par sabiedrības emocionālo un fizisko labsajūtu. 
 2.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
 
1 x gadā
 3.
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) 
1 x gadā
Finansējuma izlietojumu skat. gada pārskatā
4.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 
1 x gadā
SIA “Jelgavas poliklīnika” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5.
Auditēts gada pārskats
 
 6.
Neauditēts ceturkšņa pārskats
1 x ceturksnī
 7.
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)
Pastāvīgi
SIA “Jelgavas poliklīnika” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība; kapitāla daļu turētājs ir Jelgavas pilsētas dome.
SIA “Jelgavas poliklīnika” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. 
8.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 
Pastāvīgi
SIA “Jelgavas poliklīnika” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
 9.
Informācija par iepirkumiem
Pastāvīgi